Hvor­dan får inuit­te­ne i seg «fem om da­gen»?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN -

Tra­di­sjo­nell inuitt­kost inne­hol­der en del bær, al­ger og plan­ter, men ani­malsk kost kan stå for alle vik­ti­ge næ­rings­stof­fer. Det for­ut­set­ter imid­ler­tid at man spi­ser he­le dy­ret rått – hval­hud og sel­hjer­ne inne­hol­der for ek­sem­pel C-vi­ta­min. Men inuit­te­nes kost­hold er ik­ke sun­ne­re enn et mo­der­ne, vest­lig kost­hold. Hjer­te- og kar­syk­dom­mer er like van­lig blant inuit­ter, og fore­koms­ten av ben­skjør­het og slag er noe høy­ere, etter­som de får en stør­re an­del av ener­gi­en sin fra ani­malsk fett, sam­ti­dig som de får i seg be­gren­se­de meng­der kal­si­um.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.