Hvorfor får man dår­lig ånde av hvit­løk?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN -

Hvit­løk inne­hol­der den ak­ti­ve svo­vel­for­bin­del­sen al­li­in. Når man pres­ser el­ler hak­ker rå hvit­løk, fri­gjø­res et en­zym i hvit­løk­cel­le­ne som i lø­pet av noen se­kun­der rea­ge­rer med al­li­i­net og dan­ner for­bin­del­sen al­li­cin. Den­ne for­bin­del­sen bry­tes ned til fle­re uli­ke kje­mi­ka­li­er, og de fles­te av dem er ille­luk­ten­de. Hel­dig­vis bry­tes de fles­te ned i ma­gen og le­ve­ren, men al­ly­lme­tyl­sul­fid tas opp i blo­det, og kan der­for skil­les ut gjen­nom ån­den vår i opp til to da­ger. En tann­puss hjel­per hel­ler ik­ke stort, etter­som kje­mi­ka­li­en fort­satt fin­nes i blo­det.

En sel­hjer­ne om da­gen hol­der deg frisk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.