Mørke­syn

CTI-OBSERVATORIET

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN - FOTO: SCIEN­CE PHOTO LIBRARY

Når man skal løse ett av na­tur­vi­ten­skap­­ens størs­te mys­te­ri­er, tren­ger man en skik­ke­lig do­ning. Det­te fire tonn tun­ge di­gi­tal­ka­me­ra­et ved Cer­ro To­lolo In­ter-Ame­ri­can Ob­ser­va­tory i Chile skal for­hå­pent­lig­vis kun­ne gi oss et bedre bil­de av mørk ener­gi – den gåte­ful­le kraf­ten som lig­ger bak uni­ver­sets ak­se­le­re­ren­de eks­pan­sjon.

Spe­sial­ka­me­ra­et på 570 mega­pix­ler be­står av to­talt 74 CCD-pla­ter (char­ge coup­led de­vices). Ak­ku­rat som i et van­lig di­gi­talk­me­ra om­dan­nes lys til elek­tris­ke sig­na­ler. De spe­si­al­kon­stru­er­te CCD-pla­te­ne er imid­ler­tid føl­som­me for et visst lys som kom­mer fra ga­lak­ser mil­lio­ner av lys­år unna.

Ka­me­ra­et er mon­tert på Vic­tor M. Blanco-te­le­sko­pet, og har over­vå­ket him­me­len over den sør­li­ge halv­kule si­den 2013. I lø­pet av 2018 kom­mer ka­me­ra­et til å ha sam­let in­for­ma­sjon fra 300 mil­lio­ner ga­lak­ser og tu­sen­vis av su­per­n­o­va­er. Dis­se re­gist­re­rin­ge­ne skal hjel­pe fors­ker­ne å ana­ly­se­re for­and­rin­ger i uni­ver­sets eks­pan­sjon (og mør­ke ener­gi) de sis­te 14 mi­li­ar­der åre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.