På­vir­ker vekt­løs­het søvn og drøm­mer?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Ast­ro­nau­ter som be­fin­ner seg på ste­der med mikro­gra­vi­ta­sjon, for ek­sem­pel på Den in­ter­na­sjo­na­le rom­sta­sjo­nen (ISS), må spen­ne seg fast i sove­sek­ker for ik­ke å sve­ve om­kring. Man­ge so­ver dår­li­ge­re på et opp­drag i rom­met enn de gjør på jor­da. Det kan kom­me av mikro­gra­vi­ta­sjo­nen, men det kan også skyldes an­re fak­to­rer som bråk, spen­ning, stress el­ler jet­lag. På rom­sta­sjo­nen går sola opp og ned 15 gan­ger i døg­net. Ast­ro­nau­ter har for­talt at de drøm­mer mer, men so­ver mind­re i rom­met – rundt seks ti­mer i ste­det for syv el­ler åtte. Noen me­ner år­sa­ken er at det er let­te­re å be­ve­ge seg i mikro­gra­vi­ta­sjon.

Ast­ro­nau­ter spen­ner seg fast når det er på tide med litt vel­for­tjent hvi­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.