HVIL­KEN FAR­GE HAR HIM­ME­LEN PÅ EN EKSOPLANET?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Far­gen på him­me­len på en eksoplanet kom­mer an på fle­re ting: tryk­ket, atmo­sfæ­rens tett­het og kje­mis­ke sam­men­set­ning, fore­koms­ten av par­tik­ler, sky­er og damp, farge­spek­te­ret på den stjer­nen pla­ne­ten kret­ser rundt, samt pla­ne­tens stør­rel­se, sam­men­set­ning, far­ge og even­tu­el­le livs­for­mer. Her på jor­da er him­me­len of­test blå, men den blir oran­sje el­ler rød ved sol­ned­gang og sol­opp­gang. På Mars er det om­vendt. For­skjel­lene skyldes først og fremst hvil­ke gas­ser el­ler for­bin­del­ser som sprer og ab­sor­be­rer sol­ly­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.