Hvor­dan på­vir­kes krop­pen i rom­met?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

I lø­pet av fem må­ne­der på ISS, må du reg­ne med å mis­te 12 % bein­mas­se og 40 % mus­kel­mas­se – selv med dag­li­ge tre­nings­øk­ter på trede­møl­la. Det er som å el­des fra 20 til 60 år i lø­pet av noen må­ne­der. Uten gra­vi­ta­sjon om­for­de­les væs­ken i krop­pen, og hjer­tet blir sva­ke­re. Men krop­pen gjen­nom­går også mer sub­ti­le og uven­te­de for­and­rin­ger.

Hjer­nen

Hos mus som eks­po­ne­res for sam­me strå­lings­ni­vå­er som på en rei­se til Mars, øker meng­den beta-amylo­id i hjer­nen. Det be­tyr at lan­ge rei­ser i rom­met kan øke ri­si­ko­en for å ram­mes av Al­z­hei­mers syk­dom.

Øyne­ne

Om­for­del­nin­gen av væs­ke gjør at tryk­ket mot øye­ep­le­ne øker, og syns­ner­ven pres­ses sam­men. Det­te kan føre til pro­ble­mer med sy­net se­ne­re. Høye strå­lings­ni­vå­er øker dess­uten ri­si­ko­en for grå stær.

Bi­hu­le­ne

Mer væs­ke i ho­det gir tett nese, hov­ne hals­ve­ner og he­vel­ser i an­sik­tet, alt­så kon­stant for­kjø­lel­ses­fø­lel­se.

Mun­nen

Ast­ro­nau­ter for­tel­ler at ma­ten sma­ker mind­re i rom­me. Der­for spi­ser man­ge sterk mat. I mikro­gra­vi­ta­sjon se­pa­re­res ik­ke væs­ke fra gas­ser i ma­gen. Det gjør at man­ge ast­ro­nau­ter har pro­ble­mer med sure opp­støt.

Ko­or­di­na­sjon

Ast­ro­nau­ter ven­ner seg til at alle ting sve­ver, og re­flek­se­ne de­res jus­te­res slik at de kan fan­ge gjenstander i det mil­jø­et de be­fin­ner seg i. Den første ti­den etter at de kom­mer til­ba­ke til jor­da, er de gjer­ne klum­se­te og har lett for å mis­te ting.

Ny­re­ne

Den bein­mas­sen som går tapt, om­dan­nes til kal­si­um i blo­det. Det kan føre til smerte­full nyre­stein.

Im­mun­sys­te­met

T-cel­le­ne i im­mun­for­sva­ret re­pro­du­se­res ik­ke like bra i rom­met. Der­for ram­mes ast­ro­nau­ter let­te­re av bak­te­rie­in­fek­sjo­ner.

Blo­det

De første døg­ne­ne i rom­met, øde­leg­ger krop­pen alle nye røde blod­cel­ler som dan­nes. Fe­no­me­net opp­hø­rer etter en stund, men meng­den røde blod­cel­ler for­blir la­ve­re til man er til­ba­ke på jor­da.

Føt­te­ne

Den har­de hud­en un­der fot­så­le­ne for­svin­ner, etter­som føt­te­ne ik­ke tråk­ker på bak­ken leng­re. Men føt­te­nes over­side blir ømme og såre for­di de gnis­ser mot fo­trem­me­ne astronautene bru­ker for å sik­re seg i rom­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.