Hvor «in­tel­li­gent» kan en rom­son­de egent­lig bli?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Ett av de størs­te pro­ble­me­ne med rom­son­der og rom­ro­bo­ter, er at det tar tid å kom­mu­ni­se­re med dem. Av­hen­gig av jor­das og Mars sin po­si­sjon, kan det ta alt fra 4-24 mi­nut­ter for et sig­nal å nå fram. Ak­ku­rat nå tar det mer en 17 ti­mer for et sig­nal å nå vår mest av­si­des­lig­gen­de rom­son­de, Voya­ger 1. Det kan være alt­for mye til å rek­ke å ad­va­re son­den om en over­hen­gen­de fare. Med litt in­te­li­gens, kun­ne rom­son­de­ne bli mer selv­sten­di­ge og selv hånd­te­re po­ten­si­elt far­li­ge si­tua­sjo­ner. I så fall kun­ne en rom­ro­bot selv un­gå å kjø­re nedi en grop, og en ska­det son­de kun­ne være i stand til å re­pa­re­re seg selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.