Hvorfor har ik­ke fle­re pla­ne­ter rin­ger?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Alle de sto­re gass­pla­ne­te­ne lengst ut i sol­sys­te­met har rin­ger, mens de mind­re stein­pla­ne­te­ne ik­ke har det. Fors­ker­ne vet ik­ke sik­kert hvor­dan rin­ge­ne har opp­stått. De kan ha blitt dan­net av ma­te­ria­le som ble til overs da pla­ne­te­ne ble til, men de kan også være res­te­ne av en måne som ble øde­lagt i en kol­li­sjon, el­ler av pla­ne­tens egen gra­vi­ta­sjons­kraft. Etter­som det ba­re er gass­kjem­pe­ne som har rin­ger, kan dis­se ha blitt dan­net gjen­nom sam­me me­ka­nis­me som før­te til at vi fikk gass­kjem­per i det ytre sol­sys­te­met og stein­pla­ne­ter i det indre sol­sys­te­met. Ener­gi­en som ble av­gitt fra den ny­fød­te so­len tryk­te de let­te gas­se­ne ut til den ytre de­len av sol­sys­te­met, slik at tyng­re for­bin­del­ser kun­ne dan­ne stein­pla­ne­te­ne. Der­med ble det også let­te­re for de ytre pla­ne­te­ne å dan­ne må­ner. An­ta­ge­lig er det en kom­bi­na­sjon av sterk gra­vi­ta­sjon, flyk­ti­ge ma­te­ria­ler og man­ge må­ner som har gjort at pla­net­rin­ger ofte dan­nes rundt de ytre pla­ne­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.