67

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

fy­sis­ke lo­ver. I føl­ge en­kel­te hy­po­te­ser, kan dis­se for­skjel­le­ne gjø­re det mu­lig å opp­da­ge and­re universer uten­for vårt eget. Ak­ku­rat hvor­dan det skal gjø­res er uklart, men én me­to­de kan kan­skje være å måle den kos­mis­ke bak­grunns­strå­lin­gen etter Big Bang. Den har blitt kart­lagt med enorm pre­si­sjon, og skul­le der­for kun­ne vise even­tu­el­le mønst­re som kan tyde på at det fin­nes et pa­ral­lellt uni­vers. Kjen­te må­ner kret­ser rundt Ju­pi­ter – men det kan fin­nes enda fle­re.

En del fy­si­ke­re tror at vårt uni­vers ba­re er ett blant man­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.