Kom­mer man til å kun­ne byg­ge en rom­heis?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Idé­en om en rom­heis opp­sto for mer enn hund­re år si­den. Det var den rus­sis­ke ra­kett­fors­ke­ren Konstan­tin Tsiol­kovs­kij som først så for seg en helt ny me­to­de for å sen­de noe i ba­ne, i ste­det for å bru­ke ra­ket­ter. El­drev­ne rom­hei­ser skul­le be­stå av en ka­bel som ble fes­tet ved ekva­tor, og som rakk helt ut i rom­met. Der ute skul­le der fin­nes en kret­sen­de mot­vekt, hvis be­ve­gel­se skul­le sik­re at ka­be­len til en­hver tid var ut­strakt.

Men selv om prin­sip­pe­ne er enk­le, er de prak­tis­ke ut­ford­rin­ge­ne enor­me. Det størs­te pro­ble­met er at ka­be­len må be­stå av et ma­te­ria­le som kla­rer den enor­me på­kjen­nin­gen den vil­le ut­set­tes for. Len­ge tenk­te man at det var mu­lig å bru­ke nan­o­r­ør, men ny forsk­ning fra Hong Kongs tek­nis­ke høy­sko­le vi­ser at ett enes­te feil­plas­sert atom er nok til å svek­ke ka­be­lens styr­ke ra­di­kalt. Etter­som det ik­ke er rea­lis­tisk å ska­pe en helt feil­fri ka­bel, fort­set­ter man le­tin­gen etter mer ro­bus­te ma­te­ria­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.