HVEM EI­ER MÅ­NEN?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

In­gen, i hvert fall ik­ke of­fi­si­elt. Spørs­må­let om ei­en­doms­ret­ten til rom­met og ro­m­ob­jek­ter re­gu­le­res i FNs rom­trak­tat fra 1967, som lig­ger til grunn for in­ter­na­sjo­nal rom­rett. Ar­tik­kel 2 i trak­ta­ten ly­der: «ut­forsk­nin­gen av det ytre rom skal skje «for he­le men­nes­ke­he­ten» og in­gen stat kan gjø­re ter­ri­to­ria­le krav, el­ler for­hind­re en an­nen stats til­tre­del­se i rom­met el­ler him­mel­le­ge­me­ne (in­klu­si­ve må­nen)».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.