Hvorfor har in­gen utenom­jor­dis­ke ve­se­ner fun­net oss?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

For skep­ti­ker­ne er sa­ken en­kel: For­kla­rin­gen er at det ik­ke fin­nes noe in­tel­li­gent liv i det ytre rom. And­re me­ner imi­delrtid at uni­ver­sets enor­me stør­rel­se i prin­sip­pet er en ga­ran­ti for at det må fin­nes in­te­li­gent liv et el­ler an­net sted der ute. Men selv om det skul­le være til­fel­let, er det in­gen ga­ran­ti for at de fin­nes i nær­he­ten, el­ler at de har opp­da­get oss selv om tv- og ra­dio­sig­na­le­ne våre har «lek­ket»ut i rom­met. Så med mind­re de utenom­jor­dis­ke ve­se­ne­ne har fun­net ut hvor­dan de skal rei­se ras­ke­re enn ly­set, kan vi fort­satt ven­te en god stund på dem. En an­nen mu­lig­het er selv­føl­ge­lig at de al­le­re­de er her, og at vi ba­re er for dum­me til å skjøn­ne det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.