Hvis uni­ver­set er uen­de­lig – be­tyr det at Star Wars ek­sis­te­rer i en ga­lak­se langt, langt borte?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Et uen­de­lig uni­vers er in­gen ga­ran­ti for at alle ten­ke­li­ge kom­bi­na­sjo­ner av ato­mer fin­nes ett el­ler an­net sted. Det uni­ver­set vi kan se, kan godt være som en bade­roms­flis som gjen­tas i det uen­de­li­ge – uten slutt el­ler va­ria­sjon. Det kan også hen­de at ma­te­ri­ens tett­het sta­dig blir mind­re, men ald­ri helt tar slutt, slik at den etter en stund er nede i ett pro­ton per mil­li­ard ku­bikk­lys­år, og det enes­te om­rå­det som har til­strek­ke­lig tett­het for at stjer­ner og ga­lak­ser skal kun­ne ek­sis­te­re der, er i midt­en her vi le­ver. Der­som kvante­fy­sik­ken til­la­ter pa­ral­lel­le uni­vers – og an­tal­let er uen­de­lig – er det fullt mu­lig at ett av dem inne­hol­der en ga­lak­se av den ty­pen som skild­res i Star Wars. Men det er langt fra sik­kert. Tenk deg et ter­ning­kast i et uen­de­lig an­tall pa­ral­lel­le uni­vers. Alle mu­li­ge re­sul­ta­ter vil kom­me til å fin­nes ett el­ler an­net sted, selv det at ter­nin­gen ba­lan­se­rer på kan­ten. Men du kom­mer ald­ri til å slå en sju­er. En­kel­te ut­fall er rett og slett helt umu­li­ge.

Ser du dob­belt? Tatto­oi­ne kret­set rundt to so­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.