Er et sort hull virk­lig et hull?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Nei. Et svart hull er et ob­jekt med en eks­trem kon­sen­tra­sjon av mas­se og et så sterkt gra­vi­ta­sjons­felt at ik­ke en gang ly­set kan tren­ge gjen­nom. Der­for er det usyn­lig, el­ler «sort», selv om det kan opp­da­ges ved hjelp av ef­fek­ten på om­kring­lig­gen­de ma­te­ri­er. Ter­men «hull» ble tatt i bruk for­di alt som «det­ter nedi» et sort hull blir sit­ten­de fast der for all­tid. I scien­ce fic­tion fun­ge­rer sorte hull ofte som por­ta­ler mel­lom uli­ke de­ler av uni­ver­set, uli­ke tids­di­men­sjo­ner el­ler helt uli­ke universer. Det kan være for­kla­rin­gen på den van­li­ge my­ten om at sorte hull er «hull» i rom­ti­den. I 1935 lan­ser­te Ein­stein og Ro­sen idé­en om «orme­hull» i rom­ti­den, som an­gi­ve­lig skul­le gjø­re det mu­lig å fer­des lyn­raskt over sto­re av­stan­der. Men et sort hull er per de­fi­ni­sjon ik­ke det sam­me som et orme­hull. Fak­tum er at det er usik­kert om de kan opp­stå na­tur­lig, være sta­bi­le i mer enn brøk­de­len av et se­kund, el­ler være stør­re enn for­svin­nen­de små.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.