HVA FOR­ÅR­SA­KET BIG BANG?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Big bang var det øye­blik­ket da rom­met og ti­den (el­ler «rom­ti­den») opp­stod. Før big bang fan­tes ver­ken rom el­ler tid. Det er alt­så me­nings­løst å spør­re hva som for­år­sa­ket big bang, for det fan­tes ik­ke noe uni­vers der man har kun­net fin­ne år­sa­ken. Det sva­ret kjen­nes kan­skje lite til­freds­stil­len­de, men det fin­nes fle­re gode grun­ner til å tro at det ik­ke fan­tes noe som for­år­sa­ket big bang. Kvante­fy­sik­ken har vist at det fin­nes hen­del­ser som ik­ke har noen år­sak. En­kel­te hen­del­ser skjer spon­tant, helt til­fel­dig, og uten noen spe­si­ell grunn. Uni­ver­sets ufor­ut­sig­ba­re og «år­saks­løse» natur har blitt be­kref­tet ved hjelp av eks­pe­ri­men­ter, og be­tyr ik­ke at vi mang­ler ev­nen til å gjø­re kor­rek­te ob­ser­va­sjo­ner. Det er rett og slett en av uni­ver­sets grunn­leg­gen­de egen­ska­per. Så selv om det kan ha ek­sis­tert en år­sak til big bang som vi ik­ke kjen­ner til, er den ver­ken de­fi­nert el­ler nød­ven­dig in­nen mo­der­ne kos­mo­lo­gi. An­ta­ge­lig ik­ke helt og hol­dent. En pla­net må være «selv-gra­vi­te­ren­de» for å kun­ne be­hol­de den run­de klo­de­for­men. Det kre­ver stor mas­se, noe som plei­er å bety høyt trykk og høy tem­pe­ra­tur i midt­en. For­skjel­len mel­lom pla­ne­tens indre og ytre, gjør at all ma­te­rie ik­ke kan ha sam­me ag­gre­gat­til­stand. Der­for kom­mer det all­tid til å fin­nes de­ler som er fas­te el­ler har gass­form. Der­imot kan en pla­net med fast kjer­ne være helt dek­ket av væs­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.