HVA ER MØRK MA­TE­RIE?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Det er det in­gen som vet helt sik­kert, men mørk ma­te­rie ut­gjør 80 pro­sent av all ma­te­ri­en i uni­ver­set. En av de van­ligs­te for­kla­rin­ge­ne, er at den­ne ma­te­ri­en be­står av ele­men­tær­par­tik­ler av ekso­tisk ma­te­rie med stor mas­se, men med ute­luk­ken­de svak in­ter­ak­sjon med nor­mal ma­te­rie, så­kal­te WIMP-er. En an­nen ak­tu­ell kan­di­dat er ak­sio­ner, en type hy­po­te­tis­ke ele­men­tær­par­tik­ler ba­sert på teori­en om hvor­dan par­tik­le­ne i atom­kjer­nen hol­der sam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.