Kan jor­da ha vært en gass­kjem­pe?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Den van­ligs­te be­skri­vel­sen av hvor­dan pla­ne­ter dan­nes, er at de opp­står av en tett gassky rundt den stjer­nen som er sen­tral­so­len de­res. Gass­kjem­per opp­står da ofte leng­re unna stjer­nen, der gas­sen er mind­re tett. En an­nen teori er imid­ler­tid at stør­re gassky­er dan­nes mye leng­re bort fra stjer­nen. Dis­se klum­per seg sam­men til gass­kjem­per med sto­re kjer­ner av stein. Si­den be­ve­ger de seg inn­over mot so­len sin, og mis­ter etter hvert gass­kjol­det som om­gir dem. Det­te er en gans­ke ny teori, og den er der­for ik­ke så godt gjen­nom­ar­bei­det ennå. Li­ke­vel ta­ler den for at jor­da kan ha blitt dan­net fra en gass­kjem­pe en gang i ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.