Er det mu­lig å ska­pe et nytt in­ter­nett?

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

In­ter­net har røt­ter i Ar­pa­net, et data­nett­verk som det ame­ri­kans­ke for­svars­de­par­te­men­tet ut­vik­let på 1960-tal­let for at for­skjel­li­ge forsk­nings­la­bo­ra­to­ri­er rundt i lan­det skul­le kun­ne kom­mu­ni­se­re. I dag be­står in­ter­nett av en meng­de for­skjel­li­ge data­ma­ski­ner og ser­ve­re over he­le ver­den. For at et nett­verk skal inn­gå i in­ter­nett, må det kom­mu­ni­se­re i for­hold til in­ter­na­sjo­nal stan­dard. Etter­som in­ter­nett er et nett­verk av nett­verk, kan man be­skri­ve det som en mo­sa­ikk av man­ge uli­ke mini-in­ter­nett. Der­for kan pri­va­te nett­verk, el­ler in­tra­nett, be­trak­tes som «nye» in­ter­nett: De er selv­sten­di­ge, små in­ter­nett­sys­te­mer, som byg­ger på sam­me sys­tem som det sto­re net­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.