Hvil­ken type bio­met­risk iden­ti­fi­se­ring er den sik­res­te?

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

Bio­met­risk iden­ti­fi­se­ring fun­ge­rer som et pass­ord, og bru­kes for ek­sem­pel til å gi til­ang til et data­sys­tem el­ler et sik­ker­hets­sys­tem. Noen ty­per bio­met­risk iden­ti­fi­se­ring ana­ly­se­rer stem­mer, and­re le­ser fin­ger­av­trykk el­ler skan­ner an­sik­ter, nett­hin­ner el­ler hjerne­bøl­ger. Noen ana­ly­se­rer for­men på hen­der el­ler ører. Ved iden­ti­fi­ se­ring av gen­etis­ke fin­ger­av­trykk ved hjelp av DNA, er det en svært li­ten meng­de DNA som un­der­sø­kes, og det er stor ri­si­ko for at prø­ven for­uren­ses med an­net DNA. Der­for er den­ne ty­pen iden­ti­fi­se­ring ik­ke spe­si­elt nøy­ak­tig enda. Det sik­res­te re­sul­ta­tet får man all­tid ved å kom­bi­ne­re fle­re me­to­der.

Iris­av­les­ning er ba­re én av man­ge for­mer for bio­met­risk iden­ti­fi­se­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.