Blir det vans­ke­li­ge­re å hacke data­ma­ski­ner?

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

Data­sik­ker­he­ten blir sta­dig mer avansert, og da­gens data­sys­te­mer er svært kom­pli­ser­te. Det gjør det vans­ke­li­ge­re å an­gri­pe el­ler tren­ge inn i vel­etab­ler­te data­nett­verk. På den må­ten er hack­ing vans­ke­li­ge­re i dag, og kre­ver stør­re kunn­ska­per enn for 20 år si­den. Sam­ti­dig øker an­tal­let en­he­ter som er kob­let opp mot in­ter­nett på ver­dens­ba­sis, og man­ge av dem har gans­ke enk­le pro­gram­mer. Det­te ska­per uen­de­li­ge mu­lig­he­ter for hacke­re som kan ut­nyt­te sik­ker­hets­hull i sen­tral­varme­an­legg, smart­klok­ker, mo­bi­ler, spill­kon­sol­ler, over­våk­nings­ka­me­ra­er, bi­ler – ja til og med på elek­tro­nis­ke toa­let­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.