DATAMASKINEN

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

Data­ma­ski­ner er så mye mer enn ba­re lyn­ras­ke tall­knu­se­re. Med rett pro­gram­me­ring kan en data­ma­skins pro­ses­sor og min­ne i prin­sip­pet kla­re alt fra ord­be­hand­ling til å sty­re et fly. Den første til å plan­leg­ge og byg­ge en slik ma­skin var den bri­tis­ke ma­te­ma­ti­ke­ren Char­les Bab­ba­ge, som be­gyn­te å teg­ne «ana­lyse­ma­ski­nen» sin i 1834. Bab­ba­ge drøm­te om å kon­stru­ere en ma­skin hvis tann­hjul og veiv­sten­ger kun­ne stil­les inn – el­ler pro­gram­me­res – til å ut­fø­re en meng­de for­skjel­li­ge opp­ga­ver: alt fra å løse lik­nin­ger til å kom­po­ne­re mu­sikk. Imid­ler­tid var det ba­re en li­ten del av ma­ski­nen som noen­sin­ne ble bygd.

Det skul­le gå yt­ter­li­ge­re 100 år før en an­nen bri­tisk ma­te­ma­ti­ker, Alan Tu­ring, på nytt vek­ket til live tan­ken om en «uni­ver­sal­ma­skin» og be­gyn­te å un­der­sø­ke hva den vil­le kun­ne bru­kes til. Un­der and­re ver­dens­krig ut­fors­ket ko­de­knek­ker­kol­le­ge­ne hans ved Blet­ch­ley Park noen av dis­se mu­lig­he­te­ne. Den elek­tro­nis­ke en­he­ten de­res, Co­los­sus, knek­te de fles­te av Hit­lers hem­me­li­ge ko­der.

Blant his­to­ri­ker­ne rå­der det fort­satt del­te me­nin­ger om hvem som byg­de den første or­dent­li­ge datamaskinen. De fles­te er imid­ler­tid eni­ge om at både ame­ri­kans­ke og bri­tis­ke in­ge­ni­ø­rer lyk­tes med å byg­ge elek­tro­nis­ke ma­ski­ner som gjor­de Bab­ba­ges drøm til vir­ke­lig­het mot slutten 1940-tal­let. Mo­dell av Char­les Bab­ba­ges ana­ly­se­­ma­skin.

CHAR­LES BAB­BA­GE

ALAN TU­RING

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.