Fin­nes tin­ge­nes in­ter­nett på or­dent­lig?

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

Hvis du spør de bli­ven­de in­ge­ni­ø­re­ne på Delfts tek­nis­ke uni­ver­si­tet – som har ut­vik­let Eco­run­ner V (bil­det) – så er sva­ret at det i stor grad hand­ler om å mins­ke luft­mot­stan­den. Bi­len de­res er den mest aero­dy­na­mis­ke noen­sin­ne, med en luft­mot­stands­ko­ef­fi­si­ent på re­kord­lave 0,0512. Det be­tyr at luft­mot­stan­den ba­re er en sjette­del av det de fles­te bi­ler har. Ford Fo­cus ST har en luft­mot­stands­ko­ef­fi­si­ent på 0,3, mens Vol­ks­wa­gen Golf lan­der på 0,27. Ka­ros­se­ri­et vei­er ba­re 9 kg, el­ler 38 kg om man reg­ner med hydro­gen­bren­sel­cel­len. Den kan kom­me opp i en bren­sel­ef­fek­ti­vi­tet på 1 227,5 km per ku­bikk­me­ter bren­sel, noe som til­sva­rer over 3000 km per li­ter ben­sin. Tin­ge­nes in­ter­nett (fra det en­gels­ke «In­ter­net of Things») er en meng­de smar­te duppe­dit­ter som kan kob­les opp mot in­ter­nett og fjern­sty­res. I dag har vi ter­mo­sta­ter, over­våk­nings­ka­me­ra­er, be­ve­gel­ses­sen­so­rer, lam­per, dør­klok­ker og til og med brød­ris­te­re som er kob­let opp mot in­ter­nett. Man reg­ner med at det kom­mer til å fin­nes over 20 mi­li­ar­der opp­kob­le­de en­he­ter in­nen 2020. Det po­si­ti­ve er at vi får til­gang til ene­stå­en­de meng­der in­for­ma­sjon og data fra smar­te gjøre­mål. Sam­ti­dig me­ner noen at det er en trus­sel mot in­tegri­te­ten, etter­som alle dis­se en­he­te­ne kan bru­kes til å over­våke oss. Smart­må­lereer­ba­reén av man­ge duppe­dit­ter som kan kob­les til in­ter­nett.

Team­et bak Ecor­un­ner V vil kjø­re bi­len fra Ams­ter­dam til Mosk­va og til­l­ba­ke på én li­ter driv­stoff.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.