Kan in­for­ma­sjon fra svar­te bok­ser lag­res i sky­en?

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

Mo­der­ne ferds­skri­ve­re på fly kan lag­re opp­til 25 ti­mer med data og over­vå­ker minst 88 pa­ra­met­re – for ek­sem­pel tid, mo­tor­in­for­ma­sjon og bak­grunns­lyd i cock­pit. All den­ne in­for­ma­sjo­nen kan i teori­en over­fø­res til sky­en, men tråd­løse over­fø­rin­ger kan slås ut av elek­tris­ke stor­mer el­ler av støy­sen­de­re, el­ler de kan ma­ni­pu­le­res. Der­for bru­kes i ste­det de svar­te bok­se­ne, som er brann­sik­re, støt­sik­re, vann­tet­te og dri­ves av et in­ne­bygd batteri.

Den­men­neske­lik­nen­de ro­bo­ten PETMAN kan gå, bøye seg og vif­te med ar­me­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.