Hva er Bug Boun­ty­pro­gram­met?

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

En del hacke­re els­ker å bry­te seg inn i data­sys­te­mer for å se hva som fin­nes der in­ne. Det er et stort pro­blem, og der­for må sik­ker­he­ten he­le ti­den for­bed­res for å hind­re data­inn­brudd. Nets­cape Com­mu­ni­ca­tions kom på en smart løs­ning. De opp­ford­ret bru­ke­re til å prø­ve å hacke seg inn i tid­li­ge­re ver­sjo­ner av pro­gram­va­ren, og be­tal­te dem som av­dek­ket et pro­blem. Det­te sys­te­met kal­les Bug Boun­ty, og man­ge and­re pro­gram­vare­fir­ma­er har tatt det i bruk for å få hjelp til å for­bed­re pro­duk­te­ne sine.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.