Hvil­ket ka­me­ra har høy­est opp­løs­ning?

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

Sva­ret er et 1,8 gi­gapik­sel­ka­me­ra som er ut­vik­let av den ame­ri­kans­ke mi­li­tæ­re forsk­nings­myn­dig­he­ten Dar­pa. ARGUS-IS (Auto­no­mous RealTi­me Ground Ubiqui­tous Surveil­lance Ima­ging Sys­tem) byg­ger på 368 sen­so­rer som tar bil­der med fem megapiks­ler. De er av sam­me type som fin­nes i mo­bil­te­le­fo­ner, og mon­te­res på dro­ner. Re­sul­ta­tet er helt klart im­po­ne­ren­de. Opp­løs­nin­gen er så høy at ka­me­ra­et kan gjen­gi en­kelt­per­soner fra seks kilo­me­ters høy­de, og ett fo­to­gra­fi dek­ker et sju kilo­me­ter bredt om­rå­de.

ARGUS-IS kan ta bil­der av men­nes­ker fra seks kilo­me­ters høy­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.