ER DET MU­LIG Å SLET­TE EN SENDT MAIL?

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

Desver­re ik­ke. Når mel­din­gen først er sendt, er den uten­for av­sen­ders kon­troll. Selv om en­kel­te epost­pro­gram­mer har en kom­man­do for å til­bake­kal­le el­ler ang­re, så in­ne­bæ­rer ik­ke dis­se funk­sjo­ne­ne det man skul­le tro. Du kan ba­re til­bake­kal­le en mail om mot­ta­ke­ren bru­ker sam­me epost­pro­gram som deg. Hvis ik­ke, får mot­ta­ke­ren mai­len li­ke­vel, etter­fulgt av en litt pin­lig mel­ding, der det står at «NN vil gjer­ne til­bake­kal­le mel­ding XX». «Ang­re» plei­er å in­ne­bære at mai­len sen­des med noen se­kun­ders for­sin­kel­se. Da kan du rek­ke å end­re den før den sen­des av går­de. Et ki­ne­sisk ord­tak sier at når ord først er ut­talt, kan ik­ke en gang den ras­kes­te hest fan­ge dem. Det sam­me gjel­der mail, så tenk deg om før du tryk­ker på «send».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.