Hva bru­kes en su­per­data­ma­skin til?

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

De bes­te su­per­data­ma­ski­ne­ne fyl­ler et helt rom, kos­ter mil­lio­ner og er fle­re tu­sen gan­ger ras­ke­re enn den datamaskinen du bru­ker hjem­me. Som re­gel bru­kes de til å løse kom­plek­se vi­ten­ska­pe­li­ge pro­ble­mer med et stort inn­slag av ma­te­ma­tis­ke be­reg­nin­ger. De kan for ek­sem­pel bru­kes til å for­ut­si væ­ret, ana­ly­se­re klima­for­and­rin­ger, lage mo­del­ler for hvor­dan hjer­nen fun­ge­rer, hvor­dan syk­dom­mer spres, for­stå hvor­dan uni­ver­set opp­sto, el­ler tes­te hvor ef­fek­ti­ve uli­ke kryp­te­rings­me­to­der er for å for­bed­re data­sik­ker­he­ten.

Men den tek­nis­ke ut­vik­lin­gen går raskt. En skik­ke­lig bra sta­sjo­nær PC i dag, reg­ner like raskt som en su­per­data­ma­skin gjor­de for ti år si­den.

Tianhe-2 er ver­dens ras­kes­te su­per­data­ma­skin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.