Hva er det størs­te som er skre­vet ut på en 3D-skri­ver?

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

Ar­ki­tek­ter har fak­tiskt skre­vet ut et helt rom på en 3D-skri­ver. Det ak­tu­el­le ar­ki­tekt­by­rå­et hol­der på å byg­ge et ka­nal­hus i Ams­ter­dam, og på sikt skal alle de 13 rom­me­ne skri­ves ut på 3D-skri­ver. Den seks me­ter høye «ka­mer­ma­ker» (ne­der­landsk for «rom­byg­ger») er en stør­re ver­sjon av 3D-skri­ve­ren Ul­ti­ma­ker. Den skal skri­ve ut he­le byg­nin­gen i sek­sjo­ner som er opp til tre me­ter høye og to me­ter tyk­ke. De­le­ne byg­ges lag for lag ved at smel­tet plast pres­ses gjen­nom skri­ver­ho­det ved 170 °C.

Fir­ma­et Branch Tech­no­lo­gy, som ny­lig har star­tet opp i Ten­nes­see, skri­ver også ut opp til 17 me­ter høye ob­jek­ter i kar­bon­fi­ber og plast. De ma­trise­lik­nen­de for­me­ne kan dek­kes av tra­di­sjo­nel­le bygge­ma­te­ria­ler som for ek­sem­pel be­tong.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.