KAN RO­BO­TER VÆRE KREATIVE?

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

Ja. Kreativitet in­ne­bæ­rer å ska­pe noe helt nytt gjen­nom ny­ten­ken­de kom­bi­na­sjo­ner. I na­tu­ren ser vi ek­semp­ler på evo­lu­sjo­nens kreativitet, der ge­ner fra for­eld­re blan­des i en unik kom­bi­na­sjon for å ska­pe av­kom. Når data­ma­ski­ner bru­ker gen­etis­ke al­go­rit­mer som etter­lik­ner den bio­lo­gis­ke evo­lu­sjo­nen, kom­bi­ne­res idé­er på nye må­ter for å pro­du­se­re sær­de­les kreative løs­nin­ger. I dag kan data­ma­ski­ner kom­po­ne­re mu­sikk, ska­pe kunst og fin­ne ori­gi­na­le og ef­fek­ti­ve løs­nin­ger på for­skjel­li­ge pro­ble­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.