Hvor­dan kan mo­bi­le­ne bli mind­re, sam­ti­dig som de inne­hol­der fle­re og bedre funk­sjo­ner?

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

Bedre funk­sjo­ner kre­ver mye pro­ses­sor­kraft. Det får man ved å klem­me fle­re tran­sis­to­rer inn på mo­bi­lens mikrochip. I dag rom­mer mo­bi­len dob­belt så man­ge tran­sis­to­rer som den gjor­de for to el­ler tre år si­den. Det er et kapp­løp i for­minsk­ning, for å gjø­re alle kom­po­nen­ter mind­re og let­te­re, slik at man kan tyne mer pro­ses­sor­kraft ut av den tyn­ne si­li­kon­ski­ven. Bat­te­ri­ti­den for­bed­res ik­ke like raskt, men li­ti­um-ion-bat­te­ri­er kan lag­re mer og mer ener­gi per kilo, og har for­dob­let pre­sta­sjons­ev­nen sin si­den 90-tal­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.