Kon­trol­lert flyt

SPIELBERG

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI - FOTO: GETTY

ÖSTERRIKE

Max Verstap­pen kjø­rer de sis­te tre­nings­run­de­ne før øster­riksk Grand Prix, 3. juli 2016, om­gitt av de røde og hvi­te stri­pe­ne på ra­cer­ba­nen Red Bull Ring. Den bel­gisk­ne­der­lands­ke fø­re­ren og hans Red Bull RB12 kom inn på and­re plass, 5,7 se­kun­der etter Lewis Ha­mil­ton.

I For­mel 1 gjel­der det å mins­ke luft­mot­stan­den så mye som mu­lig. Det gjør man ved hjelp av for ek­sem­pel spoi­le­re el­ler vin­ger som le­der luf­ten rundt bi­len. Bi­lens un­der­stell er også nøye de­sig­net for å sty­re luf­ten opp­over i ste­det for ned­over. Det ska­per et høy­ere trykk oven­fra, og sør­ger for at bi­len lig­ger klist­ret til ba­nen.

RB12 har fle­re avan­ser­te aero­­dy­na­mis­ke de­tal­jer, for ek­sem­pel tunel­ler som le­der luf­ten un­der fron­ten opp på bi­lens over­side, og fram­aks­ler som kan kon­trol­le­re luft­strøm­men bak hju­le­ne. Kon­struk­sjo­nen gjør at luft­strøm­men er la­mi­nær: Den føl­ger ord­ne­de lin­jer langs bi­len i ste­det for at luf­ten fly­ter til­fel­dig og tur­bu­lent. I For­mel 1 kan hver mins­te lil­le for­bed­ring være nok til å øke la­gets sjan­se på kon­kur­ranse­da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.