Har all ma­te­rie tre ag­gre­gat­til­stan­der?

Visste Du At? (Norway) - - MATEMATIKK OG FYSIKK -

Ab­so­lutt ik­ke. Man­ge sub­stan­ser har mer enn tre for­skjel­li­ge ag­gre­gat­til­stan­der, el­ler fa­ser, og and­re har fær­re. Alle kje­mis­ke grunn­stof­fer kan opp­tre i fast, flytende el­ler gass­form, men der­som gass var­mes opp til svært høye tem­pe­ra­tu­rer be­gyn­ner elek­tro­ne­ne å for­la­te ato­me­ne, og det dan­nes plas­ma. Stjer­ner be­står av plas­ma, og der­for er plas­ma den van­ligs­te ag­gre­gat­til­stan­den i uni­ver­set. And­re mer sam­men­sat­te ma­te­ri­er vil bry­tes ned før de går over i en an­nen ag­gre­gat­til­stand. Der­som man for ek­sem­pel var­mer opp tre­verk, bren­ner det i ste­det for å smel­te. Selv hvis man var­mer opp tre­verk i va­ku­um, vil det bry­tes ned til enk­le­re for­bin­del­ser før det går over i en an­nen form.

Ik­ke all ma­te­rie har tre ag­gre­gat­til­stan­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.