ER DET TIL­FEL­DIG­HE­TER SOM AV­GJØR NÅR MAN KAS­TER KRON EL­LER MYNT?

Visste Du At? (Norway) - - MATEMATIKK OG FYSIKK -

Ut­fal­let når man kas­ter kron el­ler mynt, be­trak­tes som til­fel­dig, men myn­tens ba­ne er fak­tisk for­ut­sig­bar. I en stu­die ut­ført ved den tek­nis­ke høy­sko­len i Łódz´ i Po­len i 2008 un­der­søk­te fors­ke­re hvor­dan myn­ten be­ve­ger seg i luf­ten. De be­vis­te at myn­tens be­ve­gel­ser er for­ut­sig­ba­re – helt til de tref­fer gul­vet. I det øye­blik­ket blir be­ve­gel­ses­møns­te­ret kao­tisk, og små va­ria­sjo­ner kan gi ra­di­kalt uli­ke ut­fall. Re­sul­ta­tet ta­ler for at man kan på­vir­ke ut­fal­let der­som man fan­ger myn­ten i luf­ten. Den­ne mu­lig­he­ten har Per­si Dia­co­nis ved Stan­ford Uni­ver­sity sett nær­me­re på. Han kon­sta­ter­te at en mynt som fan­ges i luf­ten lan­der noe of­te­re med sam­me side opp som når den kas­tes. For­skjel­len er imid­ler­tid eks­tremt li­ten. Alt­så kan ut­fal­let når man kas­ter kron el­ler mynt se­es på som helt til­fel­dig, uan­sett om myn­ten fan­ges i luf­ten el­ler lan­der på bak­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.