Hvorfor får man vondt i led­de­ne når det er kaldt?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKR­OPPEN -

Her fin­nes det en psy­ko­lo­gisk sam­men­heng: Men­nes­ker som sier at væ­ret på­vir­ker led­de­ne de­res har fak­tisk mer vondt. Om vær­føl­som­het ute­luk­ken­de var et fy­sisk fe­no­men, vil­le alle på­vir­kes like mye av væ­ret – uan­sett om de trod­de det had­de med væ­ret å gjø­re el­ler ik­ke. I en un­der­sø­kel­se fra 2007, ble det også kon­sta­tert at smer­ter fra ledd­be­ten­nel­ser for­ver­res for hver tien­de grad tem­pe­ra­tu­ren syn­ker. For­kla­rin­gen kan være at kul­den på­vir­ker ledd­væs­ken som smø­rer led­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.