HVORFOR DRØM­MER VI?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKR­OPPEN -

Isse­lap­pen er den de­len av hjer­nen som be­ar­bei­der fø­lel­ser, og men­nes­ker som har ska­der i den­ne de­len av hjer­nen drøm­mer ik­ke. En teori er at isse­lap­pen fort­set­ter å sen­de ut sig­na­ler når vi so­ver, og at for­hjer­nen prø­ver å lage en sam­men­hen­gen­de his­to­rie av den­ne ak­ti­vi­te­ten.

Noen fors­ke­re me­ner at vi drøm­mer når in­for­ma­sjon flyt­tes fra kort­tids­min­net til lang­tids­min­net, el­ler når kob­lin­ger vi ik­ke tren­ger fjer­nes fra hu­kom­mel­sen. Evo­lu­sjons­psy­ko­lo­ger me­ner der­imot at drøm­mer fyl­ler en vik­tig over­le­vel­ses­funk­sjon. Ofte drøm­mer vi om trus­ler, el­ler om si­tua­sjo­ner som ska­per stress. År­sa­ken kan være at vi trygt skal kun­ne prø­ve ut for­skjel­li­ge stra­te­gi­er, slik at vi hånd­te­rer dem bedre i det vir­ke­li­ge liv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.