Hvorfor blir en del men­nes­ker al­ler­gis­ke?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKR­OPPEN -

Al­ler­gi­er for­år­sa­kes av et over­ak­tivt im­mun­sys­tem. Det er mye som ty­der på at al­ler­gi er ar­ve­lig, men stu­di­er har også vist at al­ler­gi­er kan ut­lø­ses av å vokse opp i et over­dre­vent rent mil­jø. Barn i sto­re fa­mi­li­er ut­set­tes gjer­ne for fle­re bak­te­ri­er, og har der­med la­ve­re ri­si­ko for å ut­vik­le al­ler­gi. En baby som smø­res inn med hud­krem som inne­hol­der pea­nøtt­olje, har stør­re ri­si­ko for å utvil­ke al­ler­gi mot pea­nøt­ter som vok­sen. Soy­a­melk i mors­melk­er­stat­ning kan også gi al­ler­gi mot pea­nøt­ter – kan­skje for­di de uli­ke pro­tei­ne­ne har mo­le­kyr­struk­tu­rer som lik­ner hver­and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.