Hva skjer i hjer­nen når man læ­rer seg et nytt språk?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKR­OPPEN -

Vis­se de­ler av hjer­nen vokser og får nye funk­sjo­ner, der­iblant Bro­cas om­rå­de, som of­test lig­ger i venst­re hjerne­halv­del og spil­ler en rol­le i tale­pro­ses­sen. Hos barn som vokser opp to­språk­li­ge, be­ar­bei­des beg­ge språ­ke­ne i sam­me om­rå­de. Når voks­ne læ­rer seg et nytt språk, ut­vik­les et nytt om­rå­de i nær­he­ten av det første. Noen voks­ne har let­te­re for lære nye språk enn and­re. I en forsk­nings­stu­die opp­da­get man at hip­po­cam­pus og Bro­cas om­rå­de end­res ras­kest hos dem som læ­rer fort, mens mo­tor cor­tex end­res ras­ke­re hos dem som læ­rer lang­som­mere. En­kel­te de­tal­jer av­hen­ger av hvil­ket mors­mål den ak­tu­el­le per­sonen har. Per­soner med ja­pansk som mors­mål, har for ek­sem­pel vans­ke­lig for å skil­le mel­lom r og l når de læ­rer seg en­gelsk, for­di beg­ge ly­de­ne ak­ti­ve­rer sam­me om­rå­de i hjer­ne­ne de­res.

Å lære seg et nytt språk, kan også gi bedre hjerne­funk­sjon, bedre hu­kom­mel­se, stør­re men­tal flek­si­bi­li­tet og kreativite­t. Dess­uten kan det for­sin­ke ut­vik­lin­gen av de­mens.

Der­som du læ­rer deg et nytt språk, for­bed­rer du hjerne­funk­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.