Hvor­dan for­hind­rer sol­krem at man blir sol­brent?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKR­OPPEN -

Ugjen­nom­sik­tig sol­krem med fy­si­kalsk UV-fil­ter er i prin­sip­pet ma­ling: uor­ga­nis­ke par­tik­ler av hvit ti­tan­ok­sid el­ler zink­ok­sid blan­det med tykk olje. Par­tik­le­ne dan­ner en ugjen­nom­tren­ge­lig bar­rie­re som re­flek­te­rer bort både syn­lig lys og UV-strå­ling. Gjen­nom­sik­ti­ge sol­kre­mer inne­hol­der or­ga­nis­ke for­bin­del­ser som slip­per igjen­nom syn­lig lys og be­skyt­ter mot UVB. I man­ge kre­mer blan­des or­ga­nis­ke og uor­ga­nis­ke par­tik­ler for å gi hud­en god be­skyt­tel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.