HVORFOR FÅR EN DEL MEN­NES­KER MI­GRE­NE?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKR­OPPEN -

Mer­ke­lig nok vet vi fort­satt ik­ke hva som for­år­sa­ker mi­gre­ne. Den in­ten­se hode­pi­nen sit­ter ofte­på den ene si­den, og kan føre til uvel­het, syns­for­styr­rel­ser i form av sikk­sakk­lin­jer, og eks­trem føl­som­het for lys og lyd. Det an­tas at mi­grene­an­fal­le­ne kom­mer av unor­mal hjerne­ak­ti­vi­tet, men de kan også ut­lø­ses av hor­mo­nel­le for­and­rin­ger, spe­si­elt end­rin­ger i øs­tro­gen­ni­vå­et.

Kvin­ner kan der­for ofte ram­mes av mi­gre­ne un­der men­strua­sjon, når de er gra­vi­de el­ler i over­gangs­al­de­ren. Vis­se ty­per mat og til­set­nings­stof­fer kan også for­år­sa­ke mi­gre­ne. Men­nes­ker som slan­ker seg, hop­per over mål­ti­der el­ler har et høyt kof­fein­inn­tak er også mer ut­satt for å få mi­gre­ne.

And­re ut­lø­sen­de fak­to­rer er søvn­man­gel og jet­lag.

En sjel­den, ar­ve­lig va­ri­ant (fa­mi­liær hemip­le­gisk mi­gre­ne) for­år­sa­kes av fire spe­si­fik­ke gen­mu­ta­sjo­ner. Det finns også van­li­ge­re for­mer, som er kob­let til en meng­de uli­ke ge­ner som på­vir­ker hjer­nens funk­sjon. Men det al­ler enk­les­te sva­ret er at det fin­nes i fa­mi­li­en. Opp mot 90 % av alle som ram­mes, har slekt­nin­ger som også li­der av mi­gre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.