Er man­ge av de syn­li­ge stjer­ne­ne i rom­met døde?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Tro­lig ik­ke. In­gen av stjer­ne­ne du kan se med det blot­te øyet lig­ger len­ger enn 4000 lys­år fra jor­da. Men de som lig­ger lengst unna er mer lys­ster­ke og har stør­re mas­se, så det er stør­re sann­syn­lig­het for at de blir eks­plo­de­ren­de su­per­n­o­va­er. Mer lys­sva­ke stjer­ner (som har la­ve­re mas­se) ser vi ik­ke på like lang av­stand, og dis­se har stør­re san­syn­lig­het for å dø enn van­li­ge­re og mind­re vold­som død. Det­te gjør det litt kom­pli­sert å be­reg­ne an­de­len døde stjer­ner blant dem vi kan se. Imid­ler­tid kan vi vel­ge en mel­lom­lang dis­tan­se, for ek­sem­pel 1000 lys­år, for å be­reg­ne an­tal­let. I Melke­vei­en dør om­trent én syn­lig stjer­ne per 10 000 år. Etter­som alle syn­li­ge stjer­ner er mind­re enn 4 000 lys­år borte, er det usann­syn­lig, men ik­ke umu­lig, at noen av dem al­le­re­de er døde.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.