Hvorfor kom­mer ik­ke ro­bo­ter for­bi en CAPTCHA?

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

En CAPTCHA er de mer­ke­li­ge teg­ne­ne som bru­kes av noen nett­ste­der for å av­gjø­re om gjes­ten er et men­nes­ke el­ler en ro­bot. OCR­pro­gram­mer plei­er ik­ke å lyk­kes spe­si­elt godt med å kjen­ne igjen de for­skjel­li­ge bok­sta­ve­ne og tal­le­ne – sær­lig ik­ke om form og stør­rel­se va­rie­rer fra en CAPTCHA til den nes­te.

Van­li­ge ro­bot­fil­tre har ek­sis­tert si­den 1997.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.