Hvor lag­res alle di­gi­ta­le data?

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

Når data lig­ger i sky­en, er sva­ret at vi ik­ke vet hvor de lig­ger. Da er data­fi­le­ne spredd ut mel­lom data­sent­re som kan lig­ge hvor som helst i ver­den. Etter­som de fles­te skyle­ve­ran­dø­rer sik­ker­hets­ko­pie­rer data på fle­re uli­ke ste­der, kan fi­le­ne dine fin­nes på mer enn ett sted – kank­sje i fle­re land el­ler til og med i fle­re uli­ke ver­dens­de­ler.

Dine bits og by­tes kan for ek­sem­pel lete seg fram til det gi­gan­tis­ke an­leg­get på 350 East Cermak i Chi­ca­go, som i føl­ge ryk­te­ne skal være ver­dens størs­te data­lager. La­ge­ret lig­ger i en tid­li­ge­re te­le­fon­sen­tral, og der fin­nes det ut­styr til å lag­re og be­ar­bei­de in­for­ma­sjon for­delt på 100 000 m². Ser­ver­ne har en sam­let ka­pa­si­tet til å lag­re 3000 år med film i ukom­pri­mert for­mat. Men lag­rin­gen er energi­kre­ven­de. An­leg­get i i Chi­ca­go for­bru­ker 100 MW, og har der­med by­ens nest høy­es­te strøm­reg­ning, nest etter O’Ha­re In­ter­na­tio­nal Air­port.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.