HVIL­KEN RO­BOT ER MEST LIK ET MEN­NES­KE?

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

Ro­bot­fir­ma­et Bos­ton Dy­na­mics i Mas­sachu­setts, USA, har ut­vik­let den men­neske­lik­nen­de ro­bo­ten PETMAN, som kan gå, bøye seg og vif­te med ar­me­ne. Den ble kon­stru­ert for å hjel­pe den ame­ri­kans­ke hæ­ren med å tes­te ut kje­mis­ke be­skyt­tel­ses­drak­ter. Da var det vik­tig at den kun­ne be­ve­ge seg på en måte som min­net om levende sol­da­ter. PETMAN­s be­ve­gel­ses­møns­ter er skrem­men­de vir­ke­lig­hets­nært, men ro­bo­ten kan ik­ke snak­ke.

På det punk­tet gjør ro­bo­ten iCub en bedre jobb. iCub er ut­vik­let i sam­ar­beid mel­lom fle­re euro­pe­is­ke forsk­nings­in­sti­tu­sjo­ner, og er om­trent like stor som en toar­ing. Til for­skjell fra PETMAN har den­ne ro­bo­ten et men­neske­lik­nen­de an­sikt. An­sikts­trek­ke­ne er vel­dig enk­le, men iCub har øyne, og noen ver­sjo­ner har til og med øye­lokk. iCub er en av de mest over­be­vi­sen­de imi­ta­sjo­ne­ne av et men­nes­ke – kan­skje for­di den min­ner så mye om et lite barn. I ho­ved­sak skal ro­bo­ten bru­kes i forsk­ning på barns kog­ni­ti­ve ut­vik­ling.

Den sorte bok­sen er egent­lig oran­sje.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.