KALKULUS

Visste Du At? (Norway) - - MATEMATIKK OG FYSIKK -

Kalkulus er et verk­tøy for å job­be med fe­no­me­ner som er i be­ve­gel­se, fra ren­nen­de vann til ut­vi­del­sen av kos­mos. Der­for vil­le et bedre navn være «fluk­sjo­ner», et navn som først ble brukt av Isaac New­ton – en av de to ma­te­ma­ti­ker­ne som lev­de på 1600-tal­let, og som reg­nes som me­to­dens opp­fin­ne­re. Ik­ke at New­ton så det på den må­ten. I all hem­me­lig­het had­de han fun­net opp me­to­den på 1660-tal­let, og han ble helt for­fer­det da Leib­niz of­fent­lig­gjor­de en lik­nen­de me­to­de som han opp­da­get ti år se­ne­re.

New­ton sat­te i gang en ube­grun­net svart­ma­lings­kam­pan­je mot Leib­niz, men kun­ne ik­ke for­hind­re at ri­va­lens navn på tek­nik­ken – Cal­cu­lus, som er la­tin for «regne­stein» el­ler «be­reg­ning» – sak­te men sik­kert ble tatt i bruk. I dag vet vi at vis­se grunn­leg­gen­de prin­sip­per i den­ne kal­ky­len var tatt i bruk langt tid­li­ge­re. Ar­ki­me­des vis­te for ek­sem­pel til hvor­dan man kan reg­ne ut et om­rå­de om­gitt av bu­er ved å dele det opp i man­ge små seg­men­ter. Det er et knep som bru­kes i in­te­gral­reg­ning for å reg­ne ut den sam­le­de ef­fek­ten av man­ge små for­and­rin­ger. Men in­gen av Leib­niz og New­tons for­gjen­ge­re for­sto det ful­le po­ten­sia­let i det de holdt på med.

GOTT­FRIED LEIB­NIZ

ISAAC NEW­TON

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.