Har fisker im­mun­for­svar?

Visste Du At? (Norway) - - DJUR -

De fles­te fisker har et im­mun­for­svar som lik­ner im­mun­for­sva­ret til and­re dyr med rygg­rad. De pro­du­se­rer anti­stof­fer som opp­da­ger og bin­der seg til frem­med­le­ge­mer som har trengt inn i krop­pen (som vi­rus og bak­te­ri­er), og gir be­skjed til de hvi­te blod­cel­le­ne om å ødelg­ge dem. Det går an å vak­si­ne­re fisk mot fram­ti­di­ge in­fek­sjo­ner ved å eks­po­ne­re dem for en mind­re ag­gres­siv stam­me av de syk­doms­frem­kal­len­de mikro­or­ga­nis­me­ne. Fisker dek­ker også seg selv med et lag av seigt slim der vi­rus og bak­te­ri­er set­ter seg fast og uska­de­lig­gjø­res av anti­mikro­bi­el­le kje­mi­ka­li­er. Jo mer stres­set en fisk blir, desto mer slim pro­du­se­rer den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.