Hvor­dan over­le­ver blek­k­spru­ter det eks­tre­me tryk­ket på dypt vann?

Visste Du At? (Norway) - - DYR -

For blek­k­spru­ter på dypt vann, er det en stor ut­ford­ring å hol­de celle­funk­sjo­nen i gang. Un­der høyt trykk kan vik­ti­ge mo­le­ky­ler, som pro­tei­ner i celle­mem­bra­nen og en­zy­mer, pres­ses sam­men og be­gyn­ne å fun­ge­re lang­som­mere, el­ler stop­pe helt opp. For å kla­re det, har blek­k­spru­ter høye ni­vå­er av tri­me­ty­la­min­oksid (TMAO) i krop­pen, en for­bin­del­se som hjel­per sto­re mo­le­ky­ler å be­hol­de for­men. Man­ge brusk­fis­ker har mer TMAO i krop­pen jo leng­re ned i ha­vet de le­ver. Det er også TMAO som gir man­ge sjø­dyr den spe­si­el­le luk­ten. Jo dy­pe­re ned i ha­vet de le­ver, desto mer lukter de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.