Vil­le en di­no­saur ha klart seg i da­gens kli­ma?

Visste Du At? (Norway) - - DYR -

Det er tvil­somt. Ty­ran­no­sau­rus rex og Tri­ce­ra­tops lev­de i kritt­pe­rio­den, som slut­tet for 66 mil­lio­ner år si­den. På den ti­den var mid­del­tem­pe­ra­tu­ren på jor­da om­trent fire gra­der høy­ere enn i dag. Land­di­no­sau­re­ne kun­ne ha triv­des gans­ke bra i de tro­pis­ke og sub­tro­pis­ke de­le­ne av ver­den – i hvert fall til de døde av høyde­syke. Stu­di­er av luft­bob­ler fan­get i rav, vi­ser at atmo­sfæ­ren kan ha inne­holdt opp mot 35 % ok­sy­gen i kritt­pe­rio­den.

I dag inne­hol­der ik­ke atmo­sfæ­ren mer enn 21 % ok­sy­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.