HVORFOR ER DET SÅ LETT FOR SMÅ BARN Å LÆRE SEG SPRÅK?

Visste Du At? (Norway) - - GENETIKK OG EVOLUSJON -

Ny­ere forsk­ning på baby­ers hør­sel be­ly­ser et om­dis­ku­tert tema: Er hjer­ne­ne våre blan­ke ark som kan lære alle ly­der like lett, uan­sett om de har en språk­lig me­ning el­ler ik­ke? El­ler fin­nes det et slags «språk­instinkt» – en med­født evne til å lære seg språk? Til­fel­di­ge ny­fød­te ita­li­ens­ke baby­er fikk lyt­te til uli­ke ly­der der noen (som «bl») er van­li­ge i alle språk, mens and­re (som «lb») er svært uvan­li­ge. Ved hjelp av in­fra­rød spek­t­ro­sko­pi som kan kjen­ne igjen hjerne­funk­sjo­ner uten å bru­ke rønt­gen, så man at baby­ers hjer­ner rea­ge­rer ster­ke­re på ly­der som «blif», enn på ly­der som «lbif». Ba­by­ene var for små til at de kun­ne ha lært seg noen ord enda, de had­de ik­ke en­gang be­gynt å bab­le. Det kan der­for se ut som om hjer­ne­ne de­res var for­hånds­pro­gram­mer­te til å kjen­ne igjen ly­den av språk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.