Hvorfor har mennesket ut­vik­let hu­mor?

Visste Du At? (Norway) - - GENETIKK OG EVOLUSJON -

Ny­ere forsk­ning ty­der på at vi har ut­vik­let hu­mor for å kun­ne kon­trol­le­re om vi har rett i våre an­ta­gel­ser om and­res hen­sik­ter og per­spek­tiv. Lat­ter er alt­så be­løn­nin­gen når vi kan fri­gjø­re oss fra våre første an­ta­gel­ser og plut­se­lig ser noe i et nytt lys. Hu­mor er «su­per­nor­mal sti­mu­li» som gjør det let­te­re for oss å for­stå and­re, og har etter hvert ut­vik­let seg til å bli et so­si­alt sig­nal. Vi går ut i fra at mor­som­me men­nes­ker også er in­tel­li­gen­te og hyg­ge­li­ge, og både kvin­ner og menn fore­trek­ker vit­ti­ge part­ne­re. Ge­ne­relt sett er nok menn litt mer opp­tatt av at en po­ten­si­ell part­ner skal like hu­mo­ren de­res, mens en kvin­ne let­te­re fal­ler for menn som får hen­ne til å le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.