Er aka­de­mis­ke egen­ska­per gen­etis­ke?

Visste Du At? (Norway) - - GENETIKK OG EVOLUSJON -

Ja. Forsk­ning har vist at IQ i stor grad er ar­ve­lig, og re­sul­ta­tet av IQ­tes­ter har en høy kor­re­la­sjon med aka­de­mis­ke pre­sta­sjo­ner, ak­ku­rat som yrke, hel­se og inn­tekt. Re­sul­ta­te­ne av de ny­es­te stu­die­ne, der man har sam­men­lik­net ev­ne­ne hos eneg­ge­de og to­eg­ge­de tvil­lin­ger som har vokst opp sam­men el­ler ad­skilt, er at in­tel­li­gen­sens ar­ve­lig­het øker fra rundt 20 pro­sent hos sped­barn til he­le 80 pro­sent hos voks­ne. Det be­tyr at for­skjel­len i in­tel­li­gens blant voks­ne i stor grad kan for­kla­res med gen­etis­ke fak­to­rer.

Opp­dra­gel­se, ut­dan­nel­se, ven­ner og hel­se på­vir­ker også aka­de­mis­ke re­sul­ta­ter, men ge­ne­ne spil­ler en vel­dig stor rol­le.

Takk for­eld­re­ne dine for den høye IQ-en din.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.